Tarih

Bülent Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Tarih

Programın Amacı

Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel

nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde

geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş

nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Üniversitelerin tarih bölümlerinde başlıca dallar genel Türk tarihi, eskiçağ tarihi, ortaçağ

tarihi, yeniçağ tarihi, yakınçağ tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi olarak sayılabilir.

Genel Türk Tarihi: Türk tarihini bir bütün olarak alır ve çeşitli dönemlerini bu bütün içinde

inceler.

Gereken Nitelikler

Tarih alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, her şeyden önce tarih, coğrafya, sosyoloji ve

felsefeye ilgi duyması gereklidir. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca, Arapça ya da

Farsça yanında bir batı dilini bilmek ve diğer sosyal bilim alanlarında da yetişmiş olmak

gereklidir. Kişinin geniş bir kültüre, üstün bir genel akademik yeteneğe, bilimsel merak ve

tutkuya, yazma yeteneğine sahip olması gereklidir. Belgeleri toplamak ve değerlendirmek

çok uzun çalışmalar gerektirebilir. Bu nedenle tarihçi sabırlı, çalışmaktan bıkmayan bir kimse

olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda "Tarihçi" veya "Arşivci" olarak görev alırlar. Tarihçi

geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış

ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını

elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri

anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç

ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir

tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder.

Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap, kâğıt ve

malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi,

korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski

harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi

ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi

arşivcinin görevleri arasındadır. Arşivler genellikle mahzenlerde olduğundan, arşivciler tozlu,

sıcak ya da soğuk, havasız ve kapalı yerlerde çalışmak durumunda kalırlar.

Çalışma Alanları

Üniversitelerin tarih bölümünü bitirmek bir kimseye orta dereceli okullarda öğretmenlik

yapma hakkını verir. Ancak halen okullarımızda tarih öğretmenlerine pek gereksinme

duyulmamaktadır. Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya

da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü

mezunlarından Osmanlıcayı, iyi bilenler "Arşivci veya Tasnif Elemanı" olarak da

çalışabilirler. Tarihçilik, iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan çok yetenekli ve

meraklı, kendini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler

tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda

olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı

olabilir.

Diğer yazılar

Şüphe
Bülent Yıldız

Şüphe

  • 901 kez okundu