Veterinerlik

Sevilay Tepe tarafından 30 Mart 2015'de yazıldı.
Veterinerlik

Programın Amacı

Veteriner hekimlik programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının

ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının

korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su

ürünleri dahil), insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve

çevre kirliliği konularında eğitim-öğretim ve uygulama yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Veteriner hekimlik programında eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk yılında fizik, kimya,

zooloji, botanik gibi dersler okutulur; ikinci yılında anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji,

biyokimya gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilir. Temel bilimler derslerini almış

öğrencilere 3. ve 4. sınıflarda iç hastalıkları, cerrahi, farmakoloji, parazitoloji, bakteriyoloji,

hayvan besleme, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ırkları, bunların bakım metodları, hastalıkları

ve yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi, patoloji vb. alanlarda gerekli teorik

dersler verilmekte, laboratuvar ve kliniklerde uygulamalar yaptırılmaktadır. Son sınıfa geçen

öğrenciler ise et ve süt gibi hayvansal ürünlerin muayene ve teknolojisi, hayvanların suni ve

tabii metodlarla çoğaltılması, dahiliye, cerrahi, doğum gibi hekimlik yönü ağır olan konuları

kapsayan dersler alırlar ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulama yaparlar.

Gereken Nitelikler

Veterinerlik hekimlik alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin üstün bir akademik

yeteneğe sahip, biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, hayvanlarla

ilgilenmekten hoşlanan bir kimse olması gerekir. Ayrıca, kişinin sabırlı ve dikkatli bir

gözlemci olması, düşüncelerini başkalarına aktarma (ikna) gücüne sahip bulunması da

beklenir.

Veteriner hekimlik, hizmetin ağırlığı nedeni ile daha çok erkeklere açık bir meslek

görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Veteriner hekimlik programı mezunlarına "Veteriner Hekim" unvanı verilir. Veteriner

hekimlerin bulundukları yörenin Veteriner Hekimleri Odasına kayıt olmaları yasal bir

zorunluluktur.

Bir veteriner hekimin yaptığı işler şöyle sıralanabilir:

a) Hayvan neslinin iyileştirilmesi: Yurdun çeşitli bölgelerinin iklim, tarımsal yapı ve pazarlama

koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi,

verimlerini artırıcı yöntemlerin uygulanması.

b) Hayvan hastalıklarının tedavisi: Hayvan hastalıkları ile savaşmak için gerekli aşı, serum

ve diğer biyolojik ve kimyasal maddelerin hazırlanması ve uygulanması.

c) Besin kontrolü ve koruyucu hekimlik: Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve

yeterince üretilmesinin sağlanması; halkı, hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan

korumak için besinlerin kalite yönünden denetiminin yapılması, besinlerin sağlıklı biçimde

hazırlanması, korunması, taşınması ve pazarlanmasında sağlık koşullarına uyulup

uyulmadığının denetlenmesi.

d) Eğitim-Öğretim: Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan

nesillerinin geliştirilmesi, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında hayvan

yetiştiricilerini aydınlatmak amacı ile yıllık eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi,

yayınların yapılması.

e) Araştırma: Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için aşı, serum vb. ilaçlar

üzerinde araştırmalar yapılması.

Veteriner hekimlik, hizmeti ağır olan bir meslektir. Veteriner hekimler günlük normal çalışma

süresinden fazla çalışırlar. Günün her saatinde görevli oldukları gibi resmi tatillerde bile

görev yaparlar. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde veteriner hekim sık sık

köylere gitmek zorundadır. Mevcut kanunlara göre her veteriner hekim mezun olunca bir

klinik açabilir. Bu özel işinde de hayvan sahibinin her başvurusuna cevap vermek

durumundadır. Bütün bu güçlüklerin yanında veteriner hekim bir canlının acısını dindirmenin

hazzını da duyar.

Çalışma Alanları

Veteriner hekimlik programı mezunları ve uzman veteriner hekimler; Tarım, Orman, ve Köy

İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün merkez, il ve ilçe hayvan

sağlığı müdürlüklerinde, Proje Uygulama ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel

Müdürlüğünde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim

kurumlarında; veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri bölge labotuvarlarında; Et ve Balık

Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş., Yem

Sanayi vb. KİT'lerde sağlık kontrol (teknolojik ve hijyenik), kalite kontrol, üretim, işletme ve

yönetiminde; Sağlık Bakanlığına bağlı enstitü ve halk sağlığı laboratuvarlarında;

belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarında; Milli Prodüktivite

Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatında; ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,

ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde; halk sağlığı

ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir.

İnsan sağlığının korunması açısından hayvansal ürünlerin önemi büyüktür. Artan nüfusu

beslemek için ülkemizde hayvancılığın daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi

gerekmektedir. Bu nedenle veteriner hekimlere gereksinme duyulmaktadır. Ülkemizde halen

büyük bir veteriner hekim açığı bulunmaktadır.

Diğer yazılar

Tarım Teknolojisi
Sevilay Tepe

Tarım Teknolojisi

  • 955 kez okundu
Yapı Öğretmenliği
Sevilay Tepe

Yapı Öğretmenliği

  • 656 kez okundu